Aktiviteter / Arrangementer

Arrangementer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018, kl. 19:00 i Ishøj Fritids & Idrætscenter, Vejledalen 17 1. sal 2635 Ishøj

Dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetæller
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af regnskab for 2017
05. Godkendelse af budget for 2018, foreningen foreslår uændret kontingent.
06. Indkomne forslag
07. Valg af kasserer for to år, John Rasmussen modtager genvalg
08. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år:
Alf Sørensen og Inge Dahl modtager genvalg, Kirsten Bechmann genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Flemming Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem.
09. Valg af to suppleanter for et år:
Kaj Anker modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Morten Funder og Kaj Kristoffersen som nye suppleanter, da Flemming Rasmussen foreslås som nyt bestyrelsesmedlem og Kaj Anker ikke genopstiller.
10. Valg af revisorsuppleant for 2 år, Hanne Larsen modtager genvalg.
11. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille traktement, og der vil blive trukket lod om indkøbt kunst og kunsthåndværk.

Der kan ikke modtages betaling for medlemskab på generalforsamlingen.


Med venlig hilsen
p.b.v.
Johane Stege Larsen
formand

Referat af Ishøj Kunstforenings generalforsamling 16. marts 2017.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab for 2016
 5. Godkendelse af budget og kontingent for 2017
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand for to år. Johane Stege Larsen modtager genvalg
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.

                Else Nielsen og Mogens Hansen modtager genvalg.               

 1. Valg af to suppleanter for et år: Flemming Rasmussen og Kaj Anker modtager genvalg.
 2. Valg af revisor for to år. Inge Nielsen modtager genvalg.
 3. Eventuelt

 

Der var mødt 50 medlemmer frem til den ordinære generalforsamling i Ishøj Fritids & Idrætscenter.

Johane Stege Larsen bød velkommen og bad forsamlingen mindes Inge Lorentzen, der døde den 19. februar i år.

Johane præsenterede herefter bestyrelsen, og forslog at Kaj Anker blev valgt som dirigent.

1 Kaj Anker blev valgt.

2 Kaj forslog John som referent, og foreslog at vente med at vælge stemmetællere til der evt. blev behov herfor

3 Johane fremlagde bestyrelsens beretning der blev godkendt.

4 John fremlagede regnskabet for 2016 der blev godkendt.

5 John fremlagde budget for 2017 samt foreslog Pbv. uændret kontingent for 2017, hvilket blev godkendt.

6 Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.

7 Johane blev genvalgt som formand for 2 år med akklamation.

8 Else Nielsen og Mogens Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år med akklamation.

9 Flemming Rasmussen og Kaj Anker blev genvalgt som suppleanter for 1 år med akklamation.

10 Inge Nielsen blev genvalgt som revisor for 2 år.

11 Evt. Johane opfordrede medlemmerne til at melde sig som deltagere i vores aktivitet med at sælge billetter på Roskilde station for Lions i Ramsø ifm. Roskildefestivalen, og nævnte at denne aktivitet har indbragt foreningen en god, men dog svingende merindtægt.

Johane opfordrede ligeledes medlemmerne til at holde sig orienteret om kurser mv. på foreningens opslagstavler, og nævnte at vi netop har opdateret en skrivelse, der fortæller hvornår man kan træffe andre i huset, samt at skrivelsen findes på opslagstavlen, i bladet og på vores hjemmeside.

Johane nævnte at forårsrengøring er planlagt til lørdag den 8. april, og opfordrede de tilstedeværende medlemmer til at melde sig.

 Vi planlægger et arrangement i april måned men det er ikke fastlagt endnu hvor vi skal hen. Oplysning med indbydelse udsendes pr. mail til medlemmerne oplyste Johane.

Johane fortalte om den episode der netop har fundet sted, hvor en tilkaldt ambulance ikke kunne finde vores nabos adresse pga. mangelfuld GPS oplysninger. Det blev ligeledes nævnt at vi i den anledning har tilskrevet borgmesteren for at bede om hans bistand til en løsning af problemet. På foreningens vegne overrakte Johane en flaske vin til Jan Dyring, som tak for hans bistand ifm. Ovenstående hændelse.

Det blev nævnt at vi planlægger at søge om at få en hjertestarter til huset.

Else og John kan i år fejre 25 års jubilæum som medlemmer af bestyrelsen som hhv. bestyrelsesmedlem og kasserer, og Johane takkede i den forbindelse for indsatsen med gavekurve.

 Det blev slutteligt nævnt at Ulla Storm (Kirsten Hørsmans søster) der holder et malekursus i foreningen har en venteliste til et kursus yderligere.

 Afslutningsvis takkede såvel dirigent samt formand for god ro og orden.

 Kaj Anker, dirigent       John Rasmussen, referent    

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk