Aktiviteter / Arrangementer

ArrangementerReferat af ordinær generalforsamling i Ishøj Kunstforening torsdag den 31. marts 2022

Dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetæller
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af regnskab for 2021
05. Godkendelse af budget for 2022, bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
06. Indkomne forslag
07. Valg af kasserer for to år, John Rasmussen modtager genvalg
08. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år. :Inge Dahl, Lissi Andersen og Helle Steffensen genopstiller ikke.

09. Valg af to suppleanter for et år:
Jette Endrup genopstiller ikke. Joan Mahrt Pedersen ønsker at stille op til bestyrelsen,

10. Valg af revisorsuppleant for 2 år, Finn Snebang Christensen modtager genvalg.
11. Eventuelt.


39 medlemmer mødte op til generalforsamlingen.
Margrethe Petersen bød velkommen, og foreslog Jens Hansen som dirigent.

01 Jens valgt, Jens konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

02 John valgt som referent og Lotte Siiger samt Jan Dyring valgt som stemmetællere.

03 Margrethe fremlagde bestyrelsens beretning, der blev udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen og det reviderede regnskab.
Der var nogle kommentarer om rengøring, hvorefter beretningen blev godkendt.

04 John gennemgik det reviderede regnskab, og nævnte at reparation af keramikovnen er hovedårsagen til årets underskud på lidt over kr. 9.000,00.
Regnskabet godkendt.

05 John nævnte at budgettet er en fremskrivning af det eksisterende.
Budgettet samt uændret kontingent godkendt.

06 Der var ikke indkommet nogen forslag.

07 John blev genvalgt som kasserer for 2 år
.
08 Mogens Hansen, Susanne Kristensen og Joan Mahrt Pedersen nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

09 Charlotte Westerlund og Susanne Roupe nyvalgt som suppleanter for 1 år.

10 Finn Snebang Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant for 2 år.

11 Evt. Dorte nævnte mulighederne for at udstille, Margrethe nævnte tilbuddet fra Kirsten Hørsman om en keramikovn fra fra Vibeholmskolen, som vi har sagt ja tak til.

John takkede for valget, og nævnte at det er sidste gang han genopstiller som kasserer, som han har varetaget i 30 år, og opfordrede forsamlingen til at begynde at se sig om efter en ny kandidat.

Jens Hansen afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Margrethe uddelte vingaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Inge Dahl, Lissi Andersen og Helle Steffensen

Jens Hansen John Rasmussen
Dirigent Referent
Udflugt søndag den 24. april 2022

Vi skal besøge Kunstmuseet Arken og med guide se museets store Else Alfelt udstilling.

Else Alfelts kunstneriske virke er primært præsenteret på Carl-Henning
Pedersen & Else Alfelts museum i Herning.
Udstillingen på Arken er skabt i tæt samarbejde med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts museum i Herning, som har stillet værker og arkiv til rådighed.

Lysende bjerge og ensomme måner har indfundet sig på ARKEN med forårets og sommerens store Else Alfelt-udstilling, der har fokus på hendes evne til at skabe heling og nærvær. Udstillingen præsenterer kunstnerens fascinerende livsværk af indre og ydre landskaber, der med en særlig følsomhed indkapsler menneskets stræben efter fordybelse og harmoni i en ofte kaotisk verden.

Vi mødes ved Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj,
senest Kl.11.45, og går samlet ind lidt før kl. 12.00 for at arrangere betaling, og møde vores guide kl. 12.00 præcis.

Transport
Bil: Fra København motorvej E20 til frakørsel 26, mod Ishøj Strand, ligeud af Ishøj Stationsvej og Skovvej. Fra syd eller vest køres af ringvej 04 til afkørsel 6 mod Ishøj Strand. Eller S-tog til Ishøj linie A eller E, og bus linie 128 der kører direkte til Arken

Når vi har set udstillingen, vil der kl. 14.30, være kaffe og kringle på cafe Sesa, Søhesten 16 i Ishøj havn

Pris for medlemmer kr. 75,00 – ledsager kr. 100,00 kr.

Betaling forud senest tirsdag den 20. april 2022 til vores konto hos Nordea:
Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, mærket med navn samt Arken.
Tilmelding til John senest tirsdag den 20. april 2022
John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, og deltagerantallet er begrænset, så meld dig nu!!
Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager.

Mvh
Ishøj Kunstforening

P.S. Medlemmer af Klub Arken bedes på forhånd oplyse dette til John ifm. Tilmeldingen da disse går ind udenfor gruppen.
Ishøj, den 15. marts 2022


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag den 31. marts 2022, kl.: 19:00 Sted:OleKok-Noren/Catering, Baldersbækvej 2, 2635 Ishøj

Dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetæller
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af regnskab for 2021
05. Godkendelse af budget for 2022, bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
06. Indkomne forslag
07. Valg af kasserer for to år, John Rasmussen modtager genvalg
08. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år. :Inge Dahl, Lissi Andersen og Helle Steffensen genopstiller ikke.

09. Valg af to suppleanter for et år:
Jette Endrup genopstiller ikke. Joan Mahrt Pedersen ønsker at stille op til bestyrelsen,

10. Valg af revisorsuppleant for 2 år, Finn Snebang Christensen modtager genvalg.
11. Eventuelt.


Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille traktement, og der vil blive trukket lod om indkøbt kunst og kunsthåndværk.

Der kan ikke modtages betaling for medlemskab på generalforsamlingen.

Mogens Hansen, Susanne Kristensen og Joan Mahrt Pedersen vil gene stille op som bestyrelsesmedlemmer, der skal derfor findes 2 nye suppleanter.


Med venlig hilsen
p.b.v.
Margrethe Petersen
formand

Ishøj Kunstforening
Referat af ekstraordinær generalforsamling 14.10.2021 med følgende dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetællere.
03 Valg af formand for to år (dvs. til ordinær generalforsamling i marts 2023)
04 Eventuelt.
Der var mødt 31 medlemmer op til den ekstraordinære generalforsamling.
Helle Steffensen bød velkommen, og foreslog Jens Hansen som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.
Jens Hansen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og bad om forslag til referent og stemmetællere. John Rasmussen blev valgt som referent, og Eva Fredebo samt Ingrid Anker blev valgt som stemmetællere.
Da den forslåede kandidat til posten som formand ikke var mødt op, foreslog Jens Hansen at vi ventede 5 minutter, hvilket forsamlingen godkendte.
Da de 5 minutter var gået, og personen stadig ikke var kommet blev den ekstraordinære generalforsamling genoptaget.
Jens Hansen spurgte om der var andre kandidater, og Inge Dahl forslog Margrethe Petersen.
Margrethe præsenterede sig, og forsamlingen kunne derefter gå over til afstemning. Kaj Anker krævede skriftlig afstemning.
Resultatet af afstemningen blev: 26 ja stemmer, 1 nej stemme samt 4 blanke stemmer.
Margrethe blev derfor ny formand for 2 år.
Da der blev valgt 1 person fra den siddende bestyrelse, mangler bestyrelsen 1 medlem, enten en suppleant eller et bestyrelsesmedlem såfremt 1 af suppleanterne bliver valgt ind i bestyrelsen. Da dagsordenen ikke indeholdt et punkt om valg til bestyrelsen og evt. 1 suppleant, spurgte Jens Hansen om forsamlingen kunne godkende at der blev foretaget disse valg, hvilket forsamlingen godkendte.
Dorte Tæbring der på den ordinære generalforsamling i september blev valgt til suppleant blev godkendt som nyt medlem af bestyrelsen for 2 år.
Joan Mahrt Pedersen, der havde sendt en mail med fuldmagt til at stille op, blev valgt som ny suppleant for 1 år.
Under eventuelt blev der efterlyst udstillings aktiviteter samt kurser og tema aftener.
Jens afsluttede derefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Jens Hansen                                                           John Rasmussen
Dirigent                                                                      Referent

Referat af Ishøj kunstforenings generalforsamling 16.9.2021

Dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetæller
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af regnskab for 2020
05. Godkendelse af budget og kontingent for 2021
06. Indkomne forslag.
07. Valg af formand for to år. Anne Liff Poulsen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Torben Elm som ny formand
08. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
Kaj Anker genopstiller, Agner Sørensen genopstiller ikke.
Suppleant Margrethe Petersen vil gerne træde ind i bestyrelsen.
09. Valg af to suppleanter for et år: Margrethe Petersen foreslås indvalgt i bestyrelsen, og bestyrelsen foreslår Torben Elm, der pt. Er suppleant som ny formand. Bestyrelsen foreslår Mogens Hansen som ny suppleant, herudover skal der findes yderligere 1 suppleant.
10. Valg af revisor for to år. Inge Nielsen modtager genvalg.
11. Eventuelt

Anne Liff Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var mødt 39 medlemmer op.

1) Anne foreslog at vælge Jens Hansen til dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget
Jens konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og spurgte om forsamlingen kunne godkende den udsendte dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. Jens bad om forslag til referent og stemmetællere.

2) John Rasmussen blev valgt som referent, og Eva Fredebo samt Ingrid Anker blev valgt som stemmetællere.

3) Anne fremlagde bestyrelsens beretning, i hvilken hun blandt andet kom ind på den vanskelige situation foreningen havde gennemgået pga. Covid 19. og som følge deraf lukning af foreningen i længere perioder i 2020 og begyndelsen af 2021, og oplyste om at flere medlemmer havde fundet løsninger ved at mødes privat. Anne nævnte at foreningen havde anskaffet flere større anskaffelser bl.a. en pladeruller, samt en ny hjørnereol i stuen til keramik. Endelig nævnte Anne vores skovtur 5.9.2021, der havde været en succes, samt vores åbent hus arrangement 11.-12. september. Anne takkede Kaj Anker for arbejdet med vores blad, og takkede bestyrelsen og de andre frivillige, der havde gjort en stor indsats for foreningen, og understregede at service ikke var en selvfølge. Anne takkede også Ishøj Kommune for deres altid velvillige indstilling til foreningen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

4) John fremlage regnskabet for 2020, og oplyste at foreningen pr. 31.12.2020 havde 120 medlemmer. John nævnte lige som Anne de større anskaffelser der var blevet foretaget i 2020, og nævnte derudover at vi, da vi ikke havde kunnet afholde nogen arrangementer i 2020 havde besluttet og fået LED belysning i størsteparten af huset. Udskiftningen blev udført for foreningens regning med et tilskud fra Ishøj Kommune.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5) Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt, (dog nævnte dirigenten at vi fremadrettet burde sætte kontingent før budget.)

6) Indkomne forslag
Annette Botved havde sendt et forslag om et overdækket udhæng tv for indgangsdøren, forslaget blev udsendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen. Der blev debatteret om forslaget, og John nævnte at det ikke har været drøftet i bestyrelsen, samt at vi for nogle år siden havde søgt kommunen om et lignede forslag af overdækning ved porten ind til laden, men havde fået afslag af kommunen. Dirigenten nævnte at man kunne søge om tilskud til sådan et projekt via Foreningsunionen og Folkeoplysningsudvalget. Der er ikke blevet foretaget en beregning af hvad forslaget ville koste, og Jens forslog at der blev udarbejdet et budget.
Forslaget blev sendt til afstemning. For stemte 32 og 5 undlod at stemme. Forslaget således vedtaget, og vil blive behandlet i bestyrelsen.

7) Valg af formand for 2 år. Da Torben Elm, der havde sagt ja til at opstille ikke var mødt op forslog Jens generalforsamlingen suspenderet i 10 minutter. I pausen forslog Jens bestyrelsen at konstituere Helle som formand indtil en ekstraordinær generalforsamling kan afholdes. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring er fremsat. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel.
Bestyrelsen vedtog dette forslag, og Jens genoptog generalforsamlingen, og redegjorde for beslutningen.

Forsamlingen godkendte dette forslag.

8) Kaj Anker blev genvalgt for 2 år, og Margrethe Petersen blev ligeledes valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år .
9) Jette Endrup og Dorte Tæbring blev nyvalgt som suppleanter for 1 år.
10) Inge Nielsen blev genvalgt som revisor for 2 år.
11) Der var ingen debat under eventuelt.

Jens Hansen afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
Jens Hansen                                                                         John Rasmussen

Dirigent                                                                                    Referent

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk