Aktiviteter / Arrangementer

Arrangementer

Referat af generalforsamling 10. september 2020

Dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetæller
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af regnskab for 2019
05. Godkendelse af budget for 2020, bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
06. Indkomne forslag
07. Valg af kasserer for to år, John Rasmussen modtager genvalg
08. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år: Inge Dahl modtager genvalg, Peter Christoffersen genopstiller ikke.

09. Valg af to suppleanter for et år:
Lissi Andersen ønsker at stille op til bestyrelsen, Lotte Siiger genopstiller ikke,
10. Valg af revisorsuppleant for 2 år, Hanne Larsen modtager ikke genvalg.
11. Eventuelt.

Da Flemming Rasmussen desværre er afgået ved døden den 2. maj 2020 foreslår bestyrelsen at Lissi Andersen indtræder i bestyrelsen samt at Helle Steffensen nyvælges som bestyrelsesmedlem.

Margrethe Petersen samt Torben Elm stiller op til bestyrelsen som suppleanter. Finn Snebang Christensen stiller op som revisorsuppleant.

Beretning

Der var mødt 44 medlemmer op til generalforsamlingen.

Anne bød velkommen, og nævnede at denne generalforsamling afholdes i stedet for den, vi desværre måtte aflyse i marts (26. marts2020) pga. Covid19.

Anne nævnede at vi efter generalforsamlingen i marts 2019 har vi mistet 2 medlemmer, Åse Jensen og Grethe Lütjohan, og at vi i år har vi mistet 3 medlemmer, Karin Christoffersen, Flemming Rasmussen og Jens Thøisen bl.a. som følge af Covid19. Anne udtrykte at vi mindes disse medlemmer, der vil være savnet i foreningen, og udtrykte medfølelse til de der har mistet.

Anne oplyste at vi i bestyrelsen har peget på Steen Skovhus, formand for lokalhistorisk forening, som dirigent.

Pkt. 1 Steen Skovhus blev enstemmigt valgt.

Steen konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet med mail af 15. august 2020.

Pkt. 2 John Rasmussen blev valgt som referent.

Steen spurgte om der skulle vælges stemmetællere, da forsamlingen ikke ønskede det, blev dette udsat til der evt. blev behov herfor.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Anne gennemgik de arrangementer, medlemsmøder og udstillinger der har været afholdt fra marts 2019 til nu, og kom ind på de renoveringer der er blevet foretaget i foreningen bl.a. etableringen af drejerum samt forbedringer på badeværelset med opsætning af et skab til rengøringsmidler, og etablering af et rum til glasarbejde. Anne nævnte at Ishøj kommune har bidraget med tilskud på kr. 9.300,00 til disse forbedringer.

Anne omtalte hele situationen omkring Covid19, hvilket har betydet aflysninger af alle arrangementer samt lukning af foreningen fra 12. marts til 11. juni måned i år, og nævnte i den forbindelse at alle arrangementer resten af året er aflyst af samme årsag.

Endelig rettede Anne en tak til ladeudvalget for det store arbejde det har udført ifm. Ladeudstillingerne i 2019-20, og rettede ligeledes en tak til Ishøj kommune for deres altid store velvillighed og støtte ikke mindst fra Idrætscentrets side.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Regnskab
John gennemgik medlemsudviklingen og nævnte at der har været en stor udskiftning af medlemmer idet 13 meldte sig ud i 2019, at 4 døde i regnskabsperioden, men at der samtidig har været en tilgang på 27 nye medlemmer. I alt en nettofremgang på 10 medlemmer. Medlemsudviklingen har betydet at gennemsnitsalderen er faldet i 2019.

John gennemgik regnskabet, og fremhævede at medlemsfremgange har betydet en forøgelse af kontingentet ift. Budgettet, samt nævnede den ekstraindtægt der har været som følge af vores deltagelse i Roskilde festivalen.

John gennemgik udgifter ifm. Arrangementer og renoveringer, og fremhævede ligesom formanden kommunens velvillighed i forbindelse med renoveringsprojekterne.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 5 Budget og kontingent.

John nævnte at budgettet for indeværende år ikke kommer til at holde stik, da alle arrangementer har været/er aflyst, og vi ikke får tilskud fra Roskilde fonden, da festivalen ligesom så meget andet blev aflyst i år.

John nævnede at det i stedet er bestyrelsens indstilling at bruge penge på forbedringer, der kommer medlemmerne til gode.

Budget samt uændret kontingent blev enstemmigt godkendt

Pkt. 6. indkomne forslag
Leena Petersen har sendt forslag om følgende:
Forslag om afholdelse af et kursus, hvor minimum 50 % af deltagerne skal være personer der ikke er medlem af Ishøj Kunstforening kan deltage.
Forslag om at forhøje prisen på drikkevarer der kan købes i foreningen.
Forslag om kontingentforhøjelse (bortfaldet da der allerede er stemt for uændret kontingent)
Forslag om opsætning af ventilator

Leena begrundede sit forslag om kurset, og efterfølgende var der debat om dette punkt. Anne anbefalede forslaget, mens flere var imod. Dirigenten afsluttede debatten og bad om at Bent Nilsson samt Erik Ottesen fungerede som stemmetællere ved en afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 22, imod 15 og 7 medlemmer stemte ikke.

Forslaget om et kursus således vedtaget, og dirigenten bad bestyrelsen om at behandle dette yderligere.

Leena frafaldt de øvrige forslag, som hun mente var af mindre betydning.

Det blev af et medlem fremhævet at forslagene om et kursus mv. burde have været sendt ud til medlemmerne på forhånd, hvilket dirigenten nævnede var den korrekte fremgangsmåde.

Pkt. 7. Valg af kasserer
John Rasmussen blev enstemmigt genvalgt for 2 år.

Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Inge Dahl blev enstemmigt genvalgt for 2 år.
Lissi Andersen blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
Helle Steffensen blev enstemmigt nyvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Pkt. 9 Valg af suppleanter

Margrethe Petersen og Torben Elm blev enstemmigt nyvalgt som suppleanter for 1 år.

Pkt. 10 Valg af revisorsuppleant
Finn Snebang Christensen blev enstemmigt nyvalgt som revisorsuppleant for 2 år.

Pkt. 11 Eventuelt
Et medlem spurgte om man kunne skrive ud til medlemmerne såfremt en var konstateret smittet med Covid19, hvortil Anne svarede at det iht. Persondataloven ikke var tilladt.

Et medlem nævnede muligheden for at udstille i tomme butikslokaler i bycentret. Inge Dahl nævnede at det tidligere har været undersøgt af bestyrelsen.

Dirigenten takkede forsamlingen og afsluttede generalforsamlingen
Anne takkede ligeledes for god ro og orden.


Dirigent/  Referent
Steen Skovhus/ John Rasmussen

Møde omkring det at lave glas. Vi har inviteret Pia fra Cerama. Tirsdag den 10. marts 2020 kl 16:00

 Nedenstående henvender sig primært til de af vore medlemmer, der beskæftiger sig med at lave glas i Ishøj Kunstforening

 Der er efterhånden mange der laver glas i kunstforeningen på forskellige dage og aftener. Nogle sidder i Ladehuset og andre i Huset. Der er blevet flyttet rundt på en hel del materialer til keramik i huset, så der er blevet plads til opbevaring og skæring af glas i rummet op til køkkenet. Der mangler fortsat at blive flyttet yderligere materialer, og der er måske også behov for nogle mere stabile reoler.

 Der er derfor behov for at vi sætter os sammen, og finder ud af hvordan vi godt kunne tænke os det kommer til at fungere.

 Der har desværre også været nogle uheldige tilfælde af glas, der efter brænding er blevet ødelagt. Det er derfor dejligt at vi har fået Pia fra Cerama, til at komme ud til os,  og se på vores forhold og komme med anbefaling til, hvor det vil være optimalt at opbevare plader og forme til glas. Samtidig kan hun også se på om vi mangler nogle programmer til glasovnen.

 Vi starter i huset kl. 16:00, hvor Pia nok har en del at fortælle. Når hun har gennemgået vores ”arbejdssteder” vil vi fortsætte med at tale om hvordan vi får det optimale ud af de muligheder vi har.

 Det vil være rigtig godt hvis alle der har interesse i at lave glas, møder op og har lyst til at deltage i mødet, til en konstruktiv dialog.

 Tilmeldingikke nødvendig.

 

 

Gløggaften i Ishøj Kunstforening torsdag den 28. november 2019 kl. 19-22

Traditionen tro afholder vi gløggaften i huset den sidste torsdag i denne måned, torsdag den 28. november. Bestyrelsen sørger for gløgg, æbleskiver, kaffe etc., og vi dækker festligt op i malestuen, mellemstuen og forstuen. Ligesom tidligere år, har vi lokket Keld Giltoft (onsdagsaften-maleholdet) til at læse en munter historie, der måske indeholder noget om livet i København omkring år 1900.
Benyt denne aften til at møde andre medlemmer og ønske hinanden en god jul. For de mange nye medlemmer vi har fået i årets løb, er det en god anledning til at se andre medlemmer de måske ikke træffer de øvrige af årets dage..
Vi hygger os sammen et par timer, og vi håber at rigtig mange vil dukke op.

Tilmelding er ikke påkrævet.

 

Udflugt søndag den 3. november 2019

Vi skal besøge Kunstmuseet Arken og med guide se museets udstilling ”elsket af Picasso-kærlighedens magt”

ARKEN viser en perlerække af Pablo Picassos (1881-1973) bedste værker i særudstillingen Elsket af Picasso – Kærlighedens magt. Udstillingen er blevet til i et tæt samarbejde med Musée national Picasso-Paris. Udstillingen præsenterer i alt 51 værker inden for maleri, skulptur, tegning og grafik – heriblandt talrige mesterværker fra museets samling. Udstillingen kaster et nyt blik på forholdet mellem den spanskfødte kunstner og hans modeller.

Vi mødes ved Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj,

senest Kl.12.15, og går samlet ind lidt før kl. 12.30 for at arrangere betaling, og møde vores guide kl. 13.00 præcis.

 Transport

Bil: Fra København motorvej E20 til frakørsel 26, mod Ishøj Strand, ligeud af Ishøj Stationsvej og Skovvej. Fra syd eller vest køres af ringvej 04 til afkørsel 6 mod Ishøj Strand. Eller S-tog til Ishøj linie A eller E, og bus linie 128 der kører direkte til Arken

Når vi har set udstillingen, vil der være kaffe og kage i museets hyggelige cafe.

Pris for medlemmer kr. 75,00 – ledsager kr. 100,00 kr.

Betaling enten forud senest tirsdag den 29. oktober 2019 til vores konto hos Nordea:

Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, mærket med navn samt Arken eller kontant på dagen.

Tilmelding til John senest tirsdag den 29. oktober 2019

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, og deltagerantallet er begrænset, så meld dig nu!!

Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager.

P.S. Medlemmer af Klub Arken bedes på forhånd oplyse dette til John ifm. Tilmeldingen da disse går ind udenfor gruppen.

Ishøj 1. august 2019

 Indbydelse til Skovtur

Søndag den 1. september 2019. Afgang med bus fra Ishøj Station kl. 9.00

 Kære medlemmer,

I år går turen til Nordsjælland, hvor vi først skal besøge Helle Crawford, som nogle af medlemmerne stiftede bekendtskab med da vi besøgte Greve museum i juni måned. I Græsted har Helle Crawford sit værksted, hvor hun fremstiller sine spændende skulpturer i bronze. (læs evt. mere på hendes hjemmeside https://www.crawfordhouse.dk/ )

kl. 11.15 ca. sætter vi kursen mod Hundested, hvor vi først skal besøge Knud Rasmussens hus. Besøget indledes med en kort intro i Annekset ved Fyrgården (ca. kl. 11.45) af museumsvært Conni Bruhn, efter introen går vi til Knud Rasmussens hus, og ser dette spændende sted, hvor Danmarks berømte polarforsker opholdt sig når han var i Danmark. Museumsværten står til rådighed for os under hele besøget. (læs evt. mere på https://knudrasmus.dk/besoeg-os/knud-rasmussens-hus )

Efter besøget der varer minimum 1 time, kører vi den kort vej til Hundested havn.

 Kl. 13.00 ca. spiser vi frokost i Fyrbukken, der er et overdækket sted på havnen med borde og bænke. Efter frokosten (ca. Kl.14.00) ser vi på de forskellige aktiviteter og atelierer i havnen, og ca. kl. 15.00 besøger vi sandskulptur festivalen, der ligeledes befinder sig i havnen.

Kl. 16.00 ca. Kaffen og lagkage hos Halsnæs bryghus der ligger ved havnen i Hundested.

Kl. 17.00 ca. drager vi hjemad mod Ishøj igen efter at vi forhåbentligt igen har haft vejret med os.

Medbring madkurv, tæppe eller klapstol /campingbord og godt humør. Foreningen sørger for drikkevarer.

Tilmelding til John SENEST 28. august 2019

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, og der er begrænset deltagerantal, så meld dig nu!!

Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager / pris for medlemmer 100 kr. – ledsagere 150 kr.

Betaling enten forud senest den 28.8.2019 til vores konto hos Nordea: Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, eller kontant på dagen.

OBS! Vi kører fra Ishøj (Stationsforpladsen) præcis kl. 9.00 og sætter kursen mod Græsted og Hundested.

 

 

 

 

Udflugt søndag den 2. juni 2019 til Greve Museum

Vi skal som noget nyt besøge et museum i vores nærområde nemlig Greve Museum der fra 28. maj til 20. oktober viser udstillingen skulptur 2019.

 Musset skriver selv om udstillingen:

”Igen i år danner museets have og gårdsplads ramme om en skulpturudstilling lavet i samarbejde med Kunstforeningen Køge Bugt. Publikum får mulighed for at opleve samtidskunst, der skaber værker med udgangspunkt i museets omgivelser. Med den uformelle have som baggrund vil der være mulighed for at komme helt tæt på værkerne og udforske dem. I år vil man desuden i museets café og hall kunne opleve Kunstforeningens 50 års jubilæumsudstilling, der tager afsæt i de mange spændende udstillinger, foreningen har haft gennem årene”

Læs evt. yderligere på: http://www.grevemuseum.dk/

Vi mødes ved Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve senest kl. 12.45.

Rundvisning med guide fra Køge Bugt Kunstforening kl. 13.00-14.00

Kørselsvejledning: se under: http://www.grevemuseum.dk/dit-besoeg/find-vej/

Bil E4 frakørsel 29. (fra Ishøj af Køge Taastrup landevej mod Greve.) Tog og S-tog Regionaltog til Roskilde Station, herfra kører bus 600 S.
S-tog til Greve Station, herfra kører bus 600S.
Tag cyklen med i S-toget, der er cykelsti hele vejen. Det tager ca. 12 min.

Bus 600 S (Roskilde St. - Hundige St.)
Kører til Greve Centervej. Herfra er der ca. 10 minutters gang til museet (0,9 km).

Når vi har set udstillingen, vil der være kaffe og kage i museets hyggelige cafe.

Pris for medlemmer kr. 75,00 – ledsager kr. 100,00 kr.

 Betaling enten forud senest tirsdag den 28. maj 2019 til vores konto hos Nordea:

Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, mærket med navn samt Greve Museum eller kontant på dagen.

Tilmelding til John senest tirsdag den 28. maj 2019

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, og deltagerantallet er begrænset, så meld dig nu!!

Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager.

 

Kære medlemmer,

Årets første temaaften om keramik, ler, glasur og brænding med Iben fra Silica Nordic afholdes torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 i Ishøj Kunstforening

Iben vil fortælle os om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til at glasere og brænde keramik, hvilke typer glasurer man bruger til hvad og hvilke temperaturer der skal brændes ved for at få et godt resultat.

Iben vil også komme ind på sikkerhed i forhold til at arbejde med ler.

Iben tager Silica Nordics ovnmand med som vil give vores glas- og keramik ovne et tjek. Iben har tilbudt, at vi kan købe ind fra Silica Nordic, og så vil hun tage varerne med til temaaftenen. God mulighed for at spare enten køretur eller fragt. Se yderligere på Silica Nordisks hjemmeside: https://silicanordic.dk/ (tlf. 92904000)

 Foreningen byder på en kop kaffe/en forfriskning og lidt kage, og vi ser frem til en hyggelig aften.

 

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk