Aktiviteter / Arrangementer

Arrangementer

Udflugt lørdag den 27. oktober 2018

Vi skal besøge Kunsthal Charlottenborg der i øjeblikket danner rammen om Bjarke Ingels udstilling Big Art.

Big Art undersøger, hvad der sker i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur og sætter særligt fokus på, hvad det kræver af kunstnere at arbejde i stor skala i bygnings- og byrumsprojekterne.

Udstillingens titel Big Art skal derfor forstås på to måder: at alle kunstnerne på udstillingen er kurateret ud fra deres samarbejde med tegnestuen BIG, og at der er tale om en udstilling af kunst i stor skala, hvor værkerne vil blive vist i den størrelse på kunsthallen som de oprindeligt er tænkt til bygninger og byrum.

Læs evt. yderligere på: www.kunsthalcharlottenborg.dk

Vi mødes ved Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K (Indgang fra Kongens Nytorv 1) senest kl. 12.45.

 

Rundvisning med guide kl. 13.00

 

Kørselsvejledning: Metro: M1, M2 til Kongens Nytorv Metrostation, Bus: 1a, 15, 19, 26, 350s til stoppested Kongens Nytorv

 

Når vi har set denne utraditionelle udstilling, vil der være kaffe og lagkage på Restaurant Gilleleje, Nyhavn 10, kl. 14.30

Pris for medlemmer kr. 75,00 – ledsager kr. 100,00 kr.

Betaling enten forud senest fredag den 19. oktober 2018 til vores konto hos Nordea:

Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, mærket Charlottenborg eller kontant på dagen.

Tilmelding til John eller Mogens senest fredag den 19 oktober 2018

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Mogens Hansen tlf. 30 27 35 04 / mopia@sol.dk

Tilmeldingen er bindende, og deltagerantallet er begrænset til 25 personer, så meld dig nu!!

Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager.

 


 

 

 

Skovtur søndag den 9. september 2018. Afgang med bus fra Ishøj Station kl. 9.00

I år går turen til Skåne, hvor vi skal besøge Wallåkra Stenkärlfabrik (keramikfabrik) der er en fortsat eksisterende fabrik fra den nordvestskånske håndværks og industriepoke. Fabrikken blev grundlagt i 1864, og har siden produceret saltglaseret stentøj af den meget fine lertype, der findes i området. Vi har arrangeret en rundvisning og får lejlighed til at se og få fortalt om processerne, ligesom der vil være mulighed for at købe produkterne i fabrikkens butik. Vil man læse mere om stedet kan man gå ind på hjemmesiden http://www.wallakra.com/

 Vi kører fra Ishøj (Stationsforpladsen) præcis kl. 9.00 og sætter kursen mod Sverige, Husk pas.

 I Wallåkra bliver vi modtaget af Åsa Orrmell der i mange år har været leder af værket. Omvisningen starter ca. kl. 12.00.

 Kl. 13.00 spiser vi frokost i området

Kl.14.00 sætter vi kursen mod Lund, hvor vi ca. kl. 14.30 skal have en omvisning i Domkirken.

 Kl. 15.30 Kaffen og pandekager (crêpe) i Creperiet der ligger tæt på kirken.

 Kl. 16.30/17.00 drager vi hjemad mod Ishøj igen efter at vi forhåbentligt igen har haft vejret med os. På vejen hjem runder vi ”Turning Torso” i Malmø.

 Medbring madkurv, tæppe eller klapstol /campingbord og godt humør. Foreningen sørger for drikkevarer.

 Tilmelding til John eller Mogens SENEST 30. august 2018

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Mogens Hansen tlf. 30 27 35 04 / mopia@sol.dk

 Tilmeldingen er bindende, og der er begrænset deltagerantal, så meld dig nu!!

Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager / pris for medlemmer 100 kr. – ledsagere 150 kr.

 Betaling enten forud senest den 30.8.2018 til vores konto hos Nordea Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, eller kontant på dagen.

OBS! Afgang fra Ishøj Station kl 9.00


 

Foredrag med Bente Scavenius søndag den 7. oktober 2018 kl. 14.00 Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Vi har modtaget et tilbud fra Brøndby Kunstforening iht. Nedenstående, såfremt man er interesseret skal man selv købe billetter inden udgangen af august måned.

Brøndby Kunstforening tilbyder 30 billetter til et foredrag med Bente Scavenius søndag den 7. oktober 2018 kl. 14 i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby til 50 kr. stykket. Emnet er:  Kunst, der gennem tiderne har skabt debat.

Brøndby Kunstforening ved  kasserer Nina Thamsen, vil gerne have tilmeldingerne inden udgangen af august måned på mail: brondbykunstforening@gmail.com

Indbetaling kan ske på konto: 1551 - 2145715 Skriv navn efterfulgt af Ishøj Kunstforening (IK) i beskedfeltet.

eller på Mobile Pay: 93423, hvor prisen forhøjes med 0,75 kr. pr. indbetaling.

 

Referat af Ishøj Kunstforenings generalforsamling 22.3.2018

Dagsorden:
01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetæller
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af regnskab for 2017
05. Godkendelse af budget for 2018, foreningen foreslår uændret kontingent.
06. Indkomne forslag
07. Valg af kasserer for to år, John Rasmussen modtager genvalg
08. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år:
Alf Sørensen og Inge Dahl modtager genvalg, Kirsten Bechmann genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Flemming Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem.
09. Valg af to suppleanter for et år:
Kaj Anker modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Morten Funder og Kaj Kristoffersen som nye suppleanter, da Flemming Rasmussen foreslås som nyt bestyrelsesmedlem og Kaj Anker ikke genopstiller.
10. Valg af revisorsuppleant for 2 år, Hanne Larsen modtager genvalg.
11. Eventuelt.

Der var mødt 57 medlemmer op til generalforsamlingen

Johane bød velkommen, og forslog Jens Thøisen som dirigent.

 1. Jens Thøisen blev enstemmigt valgt.
 2. John Rasmussen blev valgt som referent og Annika Jensen samt Joan Berg som stemmetællere.
 3. Johane fremlagde bestyrelsens beretning, der var emneopdelt og særdeles fyldestgørende. Beretningen blev enstemmigt godkendt
 4. John fremlage regnskabet for 2017, og fremhævede blandt andet at en del af årets overskud tænkes anvendt til at gøre det billigere for medlemmerne at deltage i de arrangementer der vil finde sted i år. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 5. Budget og uændret kontingent blev godkendt.
 6. Der var ikke indkommet nogen forslag.
 7. John Rasmussen blev enstemmigt genvalgt som kasserer for 2 år
 8. Inge Dahl blev enstemmigt genvalgt for 2 år, Flemming Rasmussen blev enstemmigt valgt for 2 år.

Herefter bad Mogens om ordet og fortalte forsamlingen at han inden generalforsamlingen startede, havde talt med Morten Funder, Kaj Kristoffersen samt Jette Endrup om opstillingen til henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleanter. Morten Funder havde sagt ja til at indtræde i bestyrelsen, og Kaj Kristoffersen samt Jette Endrup havde sagt ja til at træde ind i bestyrelsen som suppleanter. Mogens foreslog derfor forsamlingen at de 3 blev valgt i henhold til ovenstående. Forsamlingen accepterede dette med akklamation, og som følge heraf blev Morten Funder nyvalgt som medlem af bestyrelsen for 2 år.

 1. Med henvisning til Pkt. 8 blev Kaj Kristoffersen og Jette Endrup valgt som suppleanter for 1 år.
 2. Hanne Larsen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant for 2 år.
 3. Eventuelt. John bad om ordet og fortalte om vores engagement med Roskilde Festivalen, hvilket har betydet en merindtægt til foreningen, og oplyste at der pt. Var 10 personer tilmeldt. John opfordrede interesserede til at melde sig til ham efter generalforsamlingen.

Johane nævnte forskellige forhold i huset som rengøring, forsvundne materialer mv, og fortalte at en af vore udstillere på Telefonfabrikken: Lissen Seligmann, havde modtaget en pris fra Gladsaxe kommune.

Preben Jarvinen rettede en tak til Kirsten Bechmann og Alf Sørensen for deres arbejde i bestyrelsen, og spurgte hvorfor Alf ikke genopstiller. Johane svarede på dette, og oplyste om årsagen hertil. Johane nævnte at hun i øvrigt ikke ville kommentere dette punkt yderligere.

Der henvises i denne forbindelse til mail af 15.3.2018, hvori det blev oplyst at Alf Sørensen ikke genopstiller til bestyrelsen.

 

Johane uddelte vin og blomster til de afgående bestyrelsesmedlemmer Kirsten Bechman, Alf Sørensen og Kaj Anker. Johane takkede samtidig de afgående medlemmer for deres store arbejde i bestyrelsen.

Årets flasker blev uddelt af Mogens til Ingrid Anker, Jan Dyring og Finn Christensen.

Mogens fortalte om vores kommende tur til Louisiana, der finder sted søndag den 22. april 2018, og nævnte at turen var foreslået af Alf. Mogens nævnte at man allerede nu kunne tilmelde sig, og at en indbydelse ville komme ud meget snart.

Finn med flere talte om en hjertestarter som vi har ansøgt TRYG fonden om men fået afslag. Det blev nævnt at vi har ansøgt igen.

Afslutningsvis takkede Johane for god ro og orden, og takkede bestyrelsen for dens indsats i årets løb.

Jens Thøisen takkede ligeledes for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Jens Thøisen                                            John Rasmussen

Dirigent                                                     referent

 

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk