Aktiviteter / Arrangementer

Arrangementer

Torsdag den 31. januar 2019 holder Ishøj Kunstforening en temaaften. Temaaftenen henvender sig ikke mindst til nye og nyere medlemmer, medlemmer som er kommet til Ishøj Kunstforening i løbet af de sidste 12 til 24 måneder. Emnet for denne aften vil være af generel karakter. Stort og småt om kunstforeningen, praktiske ting i og omkring foreningen, blandt andet hvordan vi informerer vore medlemmer, lidt historie og informationer om kurser og udstillinger samt om den kommende generalforsamling torsdag den 21. marts 2019.

Som nyt/nyere medlem har man givetvis en del spørgsmål, som vi vil forsøge at svare på efter bedste evne.

Mødet afholdes i huset, i møde og aktivitetslokalet i laden på adressen Vejleåvej 2, 2635 Ishøj.

Foreningen giver en kop kaffe med brød og senere på aftenen en forfriskning. Tilmelding er ikke nødvendig.

Referat af Ishøj Kunstforenings generalforsamling 22.3.2018

Dagsorden:
01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetæller
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af regnskab for 2017
05. Godkendelse af budget for 2018, foreningen foreslår uændret kontingent.
06. Indkomne forslag
07. Valg af kasserer for to år, John Rasmussen modtager genvalg
08. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år:
Alf Sørensen og Inge Dahl modtager genvalg, Kirsten Bechmann genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Flemming Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem.
09. Valg af to suppleanter for et år:
Kaj Anker modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Morten Funder og Kaj Kristoffersen som nye suppleanter, da Flemming Rasmussen foreslås som nyt bestyrelsesmedlem og Kaj Anker ikke genopstiller.
10. Valg af revisorsuppleant for 2 år, Hanne Larsen modtager genvalg.
11. Eventuelt.

Der var mødt 57 medlemmer op til generalforsamlingen

Johane bød velkommen, og forslog Jens Thøisen som dirigent.

 1. Jens Thøisen blev enstemmigt valgt.
 2. John Rasmussen blev valgt som referent og Annika Jensen samt Joan Berg som stemmetællere.
 3. Johane fremlagde bestyrelsens beretning, der var emneopdelt og særdeles fyldestgørende. Beretningen blev enstemmigt godkendt
 4. John fremlage regnskabet for 2017, og fremhævede blandt andet at en del af årets overskud tænkes anvendt til at gøre det billigere for medlemmerne at deltage i de arrangementer der vil finde sted i år. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 5. Budget og uændret kontingent blev godkendt.
 6. Der var ikke indkommet nogen forslag.
 7. John Rasmussen blev enstemmigt genvalgt som kasserer for 2 år
 8. Inge Dahl blev enstemmigt genvalgt for 2 år, Flemming Rasmussen blev enstemmigt valgt for 2 år.

Herefter bad Mogens om ordet og fortalte forsamlingen at han inden generalforsamlingen startede, havde talt med Morten Funder, Kaj Kristoffersen samt Jette Endrup om opstillingen til henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleanter. Morten Funder havde sagt ja til at indtræde i bestyrelsen, og Kaj Kristoffersen samt Jette Endrup havde sagt ja til at træde ind i bestyrelsen som suppleanter. Mogens foreslog derfor forsamlingen at de 3 blev valgt i henhold til ovenstående. Forsamlingen accepterede dette med akklamation, og som følge heraf blev Morten Funder nyvalgt som medlem af bestyrelsen for 2 år.

 1. Med henvisning til Pkt. 8 blev Kaj Kristoffersen og Jette Endrup valgt som suppleanter for 1 år.
 2. Hanne Larsen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant for 2 år.
 3. Eventuelt. John bad om ordet og fortalte om vores engagement med Roskilde Festivalen, hvilket har betydet en merindtægt til foreningen, og oplyste at der pt. Var 10 personer tilmeldt. John opfordrede interesserede til at melde sig til ham efter generalforsamlingen.

Johane nævnte forskellige forhold i huset som rengøring, forsvundne materialer mv, og fortalte at en af vore udstillere på Telefonfabrikken: Lissen Seligmann, havde modtaget en pris fra Gladsaxe kommune.

Preben Jarvinen rettede en tak til Kirsten Bechmann og Alf Sørensen for deres arbejde i bestyrelsen, og spurgte hvorfor Alf ikke genopstiller. Johane svarede på dette, og oplyste om årsagen hertil. Johane nævnte at hun i øvrigt ikke ville kommentere dette punkt yderligere.

Der henvises i denne forbindelse til mail af 15.3.2018, hvori det blev oplyst at Alf Sørensen ikke genopstiller til bestyrelsen.

 

Johane uddelte vin og blomster til de afgående bestyrelsesmedlemmer Kirsten Bechman, Alf Sørensen og Kaj Anker. Johane takkede samtidig de afgående medlemmer for deres store arbejde i bestyrelsen.

Årets flasker blev uddelt af Mogens til Ingrid Anker, Jan Dyring og Finn Christensen.

Mogens fortalte om vores kommende tur til Louisiana, der finder sted søndag den 22. april 2018, og nævnte at turen var foreslået af Alf. Mogens nævnte at man allerede nu kunne tilmelde sig, og at en indbydelse ville komme ud meget snart.

Finn med flere talte om en hjertestarter som vi har ansøgt TRYG fonden om men fået afslag. Det blev nævnt at vi har ansøgt igen.

Afslutningsvis takkede Johane for god ro og orden, og takkede bestyrelsen for dens indsats i årets løb.

Jens Thøisen takkede ligeledes for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Jens Thøisen                                            John Rasmussen

Dirigent                                                     referent

 

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk