Om foreningen / Regler for medlemsskab

Regler for medlemsskab

Indmeldelse:
Nye medlemmer bedes oplyse korrekt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse (såfremt man har en) og fødselsdato. Disse data indsamles for at kunne administrere foreningen, samt med henblik på at kunne søge Ishøj Kommune om medlemstilskud.

Kontingent:

Kontingentet er kr. 200,00 pr. halvår kr. 400,00 pr. år.

Kontingentet opkræves i marts/april og oktober måned, med betalingsfrist hhv. 30. april og 31. oktober Første årlige indbetaling dækker perioden 1/1 til 30/6, og anden indbetaling perioden 1/7 til 31/12.

Kontingent opkræves via mail til alle medlemmer med en mailadresse.

Nye medlemmer betaler ifm.indmeldelsen.


Man er selvfølgelig meget velkommen til at betale for et helt år ad gangen.

Kontingentet betales til vores bank Nordea:

Registrerings nummer 2414 konto nummer 1215 632 969.

Husk altid at anføre navn først, da netbank kun viser begrænset tekst.

Man kan også betale kontant til kassereren eller et bestyrelsesmedlem.

Produktion af emner i foreningen
Det skal understreges at det ikke er tilladt at producere emner med henblik på erhvervsmæssig salg.


Udmeldelse:
Udmeldelse skal ifølge foreningens vedtægter ske skriftligt, og evt. restance for kontingent og/eller materialer skal iht. vedtægterne være betalt.

Såfremt man har en nøgle til huset, skal denne selvfølgelig afleveres samtidig.

Betaling af materialer:
Materialeforbrug skrives  i "den blå afregningsbog". 

Betaling kan ske til formanden, kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.

Kan du ikke træffe nogen af disse, så betal  ved bankoverførsel til Nordea: Registreringsnummer 2414 Kontonummer 1215632969.

Husk at anføre at betalingen vedrører materialer.

Nøgle -  En nøgle til huset fås mod et depositum på kr. 100,00

På den måde kan man komme i kunstforeningen, på de tidspunkter der passer en bedst, af hensyn til arbejde eller andre aktiviteter.


Alle restancer vedrørende køb af materialer eller drikkevarer skal være udlignet hvert år senest den 31.12.

Ishøj Kunstforening/ Databeskyttelse EU

14.06.2018 / til medlemmerne.

Som sikkert de fleste medlemmer er klar over, trådte den ny persondatalov (EU) i kraft den 25. 05. 2018

Ud fra det materiale, vi er blevet gjort bekendt med, skal der i foreningen være en dataansvarlig, der skal defineres en privatlivspolitik og en slettepolitik, samt hvordan man som forening behandler de faktaoplysninger, der er på vores medlemmer.

De fleste foreninger opererer med IKKE følsomme data. Ishøj Kunstforening er heller ingen undtagelse. Vi må ikke videregive eller sælge vores data til andre. I foreningen er den dataansvarlige vores kasserer, John Rasmussen (jf. der skal være tale om en person). Den dataansvarlige indhenter ved nye medlemmers indmeldelse i foreningen, som han tidligere har gjort, navn, postadresse, postnummer, telefonnummer (fastnet eller mobil) samt fødselsdag, måned og år. De sidste 4 cifre i personnummeret indsamles ikke. Herudover indsamles mailadresserne for at kunne kontakte foreningens medlemmer. Kontakten gælder såvel arrangementer samt øvrige oplysninger af betydning for alle medlemmer. Alle disse data indsamles for at kunne administrere foreningen. Et medlem skal slettes ved udmeldelse, dog forlanger Ishøj Kommune, at medlemslisterne opbevares i 3 år efter gyldig udmeldelse af foreningen. Råder man over en nøgle, skal denne afleveres. Den dataansvarlige må sikre sig, at intet medlem ved indmeldelse i foreningen er under 18 år gammel. Dataene indsamles også med henblik på at kunne søge Ishøj Kommune om foreningstilskud.

Oplysninger om medlemmer, såvel på foreningens hjemmeside, på tilgængelige opslagstavler i foreningens lokaler, herunder bestyrelsens mailadresser samt på foreningens medlemsliste samt i foreningens blad må ikke misbruges eller på anden måde miskreditere foreningen og dens medlemmer. Oplysningerne på foreningens hjemmeside gælder kun kontaktpersoner ifm. forskellige tiltag (hvornår kan man fx træffe andre i lokalerne) samt bestyrelsens sammensætning, men gælder altså ikke den samlede medlemsliste. Såfremt bestyrelsesmedlemmer udtræder af foreningen skal den dataansvarlige sørge for, at oplysningerne makuleres og at han / hun underskriver en tro – og love erklæring om, at oplysningerne slettes.

I forbindelse med billedgengivelse af portrætbilleder af medlemmer skal der indhentes samtykke til at måtte videregive disse. Man må godt tage situationsbilleder med flere personer uden at fokusere skarpt på enkeltindivider.

Såfremt data bliver stjålet og oplysningerne derved kan blive følsomme og evt. kan misbruges af andre, skal der indberettes til Datatilsynet.

Oplysningerne bliver meddelt medlemmerne via mail, foreningsbladet og hjemmesiden.

P.v.b.

John Rasmussen / Mogens Hansen

 

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk