Om foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Ishøj Kunstforening

 

§ 01. Foreningens navn er Ishøj Kunstforening
Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune

§ 02.Det er foreningens formål at fremme kulturen, skabe samvær, trivsel og glæde gennem fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

§ 03. Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og har udfyldt indmeldelsesblanketten. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

§ 04. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud 2 gange årligt forår og efterår.

§ 05. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel, samt at man ikke er i kontingentrestance. Ingen, der er i kontingentrestance, kan optages igen som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I tilfælde af udmeldelse tilfalder indbetalt kontingent foreningen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil: Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 06. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel i lokal-TV, lokalavis eller foreningsblad. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, og ikke er i kontingentrestance. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot 1 medlem ønsker det. Referat skal underskrives af dirigenten.

§ 07. Dagsorden:
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte mindst flg. punkter:
01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetællere.
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
04. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
05. Godkendelse af budget og kontingent.
06. Indkomne forslag.
07. Valg af formand ulige år.
08. Valg af kasserer lige år.
09. Valg af to bestyrelsesmedlemmer ulige år.
10. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer lige år.
11. Valg af to suppleanter hvert år.
12. Valg af revisor for to år, ulige år.
13. Valg af revisorsuppleant for to år, lige år.

§ 08. Bestyrelsen. valg.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og kasserer er økonomisk myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv vedr. næstformand. Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

§ 09. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller hvis mindst 25% af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen med angivelse af emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse i h.t. § 06, afstemning i h.t. § 06.

§ 10.Regnskab.
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Revideret regnskab forsynet med påtegning af revisor fremlægges på ordinær generalforsamling.

§ 11.Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget.

§ 12.Foreningens opløsning.
Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig,
foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse ( ved simpelt flertal ), indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet. Ved foreningens ophør opbevares foreningens materiel og formue i Ishøj Kommunes Kulturel Forvaltning. Oprettes ikke en ny klub inden 2 år, tilfalder formue m.m. ungdomsarbejdet i Ishøj Kommune.

Ishøj Kunstforening er stiftet:
8. oktober 1990.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 8. okt. 1990.
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 9. marts 1993.

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 10. marts 2016.

 

 

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk